Vattensystem.se

Pann- och fjärrvärme

Vid obefintlig eller felaktig vattenbehandling uppstår driftstörningar som kan härledas till vattenkvaliteten.

a) Hårt spädvatten ger pannsten.

b) Syre i cirkulationsvattnet ger angrepp på tankar, ledningsnät och radiatorer.

c) Avlagringar av slam och rost ökar risken för korrosion under avlagringarna.

d) Slam och glödskal i cirkulationsvattnet stör bl a mätare och reglerutrustning.

e) Låg alkalitet i spädvattnet ger risk för oupplösliga kiselsyraavlagringar.

f) Luftutveckling i rör ger cirkulationsstörningar.

g) Salter i cirkulationsvattnet kan angripa packningar så att läckage och korrosion uppstår.

 

 

OMVÄND OSMOSANLÄGGNING  (RO-anläggning) high_ro0321
Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid.
Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier, till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar. RO-anläggningar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska matrialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

BESKRIVNING
Flöde för standardmodeller: 50 l/tim - 60 m³/tim. RO-anläggningar tillverkas i standard-serier eller i specialutföranden allt efter behov. Anläggningen består av utvalda komponenter med hög kvalitet. De är helautomatiska med elektronisk kvalitetsövervakning.

FÖRDELAR

Förvaring och hantering av syra och lut undviks.
Anläggningen är ytterst platsbesparande på grund av den kompakta designen.
Anläggningen är av hög kvalitet, kräver minimalt underhåll och driftssäkerheten är mycket hög.


 

high_smh602

 

AVHÄRDNG

På spädvattenförsörjningen installeras en avhärdningsanläggning som byter vattnets kalk och magnesiumsalter mot natrium. Därigenom undviks pannsten. Bättre driftekonomi uppnås. Aterkommande avkalkning undviks, därigenom förlängs pannans livslängd. EUROWATER avhärdningsanläggningar finns i olika modulstorlekar och styrningsfunktioner och kan anpassas till de olika kraven.

AVJONISERING high_dme62

 

Ett alternativ till avhärdning. Vid avjonisering avlägsnas råvattnets upplösta salter. Då vattnet är saltfritt uppnår man efter passande konditionering och avluftning största möjliga säkerhet mot driftstörningar. Avjoniserat vatten är speciellt fördelaktigt vid hetvattenanläggningar. EUROWATER avjoniseringsutrustningar finns i olika modulstorlekar och styrningsfunktioner och kan anpassas till de olika kraven.

 


 

 AVLUFTNING

Värmeverkets späd- och cirkulationsvatten behandlas i en tryck- eller vacuumavluftare som avlägsnar vattnetssyreinnehåll. Tryckavluftaren används vid de tillfällen då man har ett värmemedia med tillräckligt hög temperatur (ånga eller hetvatten). Vid alla andra tillfällen används vacuumavluftare. Vid avluftning elimineras risken för frätningar. Dessa angrepp förekommer i samband med siamavlagringar. Avluftning är fördelaktig på grund av att man undviker en ökning av vattnets saltinnehåll som sker vid kemikaliedosering.

 

 

 

high_ef_efg

 

FILTRERING

En lämplig delström (5-10%) av cirkulationsvattnet filtreras över ett mekaniskt filter med hjälp även pump. Det är mycket viktigt att avlägsna slam och glödskal från systemet, då slamavlagringar kan ge angrepp på behållare, ledningsnät och radiatorer. Slam orsakar dessutom igensättningar i mätare och reglersystem.

EUROWATER påsfiltermodul typ 2 EFG-3, kapacitet 30 m3/tim, är en komplett enhet med cirkulationspump.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.