Vattensystem.se

Avhärdningsfilter

TIDSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING 

Vid avhärdning utbyts råvattnets innehåll av kalk- och magnesiumsalter, de salter som gör vattnet hårt, med motsvarande mängd natriumsalter vilka inte har de egenskaperna som kännetecknar hårt vatten. När filtermassan är mättad med kalk- och magnesiumsalter regenereras den med koksaltlösning. Koksaltet driver ut de uppsamlade kalk och magnesiumsalterna, vilka leds till avlopp, samtidigt som filtermassan laddas upp igen.

 

TIDSSTYRNING

Varje filterkolonn är utrustad med ett elektroniskt programur som kan ställas in för regeneration på förutbestämda tider. Programuret tillåter regeneration varje dag och är även utrustad med en knapp för ev. manuell start av regeneration.

sm62

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används vid regelbunden vattenförbrukning, som följer en bestämd rytm från vecka till vecka. Önskas kontinuerlig vattenförsörjning, används ett flerkolonn system. Anläggningens skötsel inskränker sig till saltpåfyllning.

 

ANLÄGGNINGENS UTFORMNING

En tidsstyrd en-kolonnanläggning består aven filterkolonn med 5-stegs ventil och salttank. Det självbärande rörsystemet är försett med automatiska membranventiler. Varje anläggning är försedd med ett elektronsikt programur.

 

PROGRAMURET

Det elektroniska programuret består av ett tidur och ett regenerationsur. Tiduret ger impuls för start aven regeneration på en förutbestämd tidpunkt. Regenerationsuret styr 5-stegsventilen genom de olika regenerationsfaserna.

 

KOMBINERAD TIDS- OCH MÄNGDSTYRNING

En CSD-styrpanel är en kombination av tids- och mängdstyrning. Panelen startar endast en regeneration på de valda tidpunkterna, om det varit en viss förbrukning. Detta sparar vatten och regenerationskemikalier på semester- och helgdagar. Kan också användas som ren mängdstyrning, om man kan acceptera avbrott av vattenförsörjningen under regeneration.

 

MÄNGDSTYRD AVHÄRDNINGSANLÄGGNING

  • Används vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning.
  • Kontinuerlig vattenförbrukning.

Regenererar i takt med vattenförbrukningen, vilket ger optimal driftsekonomi.

Tillåter regeneration varannan timme vilket ger stor dyg­nskapacitet i förhållande till storleken.

Helt elektroniskt 12 volt styrpanel med möjlighet till indi­viduell programmering.

Alla vätskeberörda delar utförda i korrossionsbeständigt material.

 

PRINCIPEN MÄNGDSTYRNING

En vattenmätare med impulsgivare på anläggningens avgångssida registrerar förbrukningen och sänder impulser till styrpanelen. När vattenmängden som motsvarar kapaciteten på en filterkolonn är förbrukad startar styrpanelen en regeneration.

 

KONTINUERLIG VATTENFÖRSÖRJNING

Under regenerationen tas en filterkolonn ur drift, samtidigt som den andra levererar avhärdat vatten. När filterkolonnen är regenererad står den i driftklar väntposition, tills kapaciteten på den andra är förbrukad.

 

FÖRDELEN MED MÄNGDSTYRNING

Filterkolonnerna kan regenereras med få timmars mellanrum. Även små anläggningar kan därför ge stora vattenmängder, då jonbytarmassan utnyttjas helt. Detta ger mindre platsbehov och lägre investering. Då anläggningarna bara regenererar vid behov, ger syste­met optimal vatten- och kemikalieekonomi.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mängdstyrda avhärdningsanläggningar används med fördel vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning.

 

panel

STATIVMONTAGE

En mängdstyrd två-kolonn-anläggning kan fås uppbyggd som en anslutningsklar, stativmonterad enhet. Den består av två filterkolonner med 5-stegs ventiler, kompakt rörsystem med de nödvändiga automatiska och manuella ventilerna i plast, samt en styrpanel.

 

ELEKTRONISK STYRPANEL

CSC2-styrpanelen innehåller en program- och en räknesektion. Båda kan programmeras individuellt med hjälp av knappar på panelens frontplatta. Panelen kan styra upp till 4 anläggningar.

 

LYSDIODER/FJÄRRLARM

Programsektionen styr anläggningens saltsug- och sköljprogram, medan räknesektionen kontrollerar mängdstyrningen. Drifts- och regenerationsförloppet kan följas med hjälp av Iysdioder. Fjärralarm kan uttagas!

 

EUROWATER 5-STEGS VENTIL

Den patenterade Eurowater 5-stegs ventilen är utförd av plast och mässing. Den är enkel och robust med endast tre rörliga delar. Ventilen är specialgjord för Eurowaters anläggningar och säkrar en effektiv och skonsam behandling av jonbytaren, vilket verkar för ett bättre utnyttjande av anläggningen och ökad hållbarhet av filtermassan.

 

KORRISIONSBESTÄNDIG KOLONN

Filterkolonnerna är ytbehandlade med högtryckspolyetylen, vilket gör dem helt portäta. Genomslagskraften är ca 21 kV/mm. Kolonnen har således stålets styrka och plastens korrisionsbeständighet mot kemikalier.

 

KORRISIONSBESTÄNDIG SALTTANK

Salttanken är gjord av okrossbar polyetylen med lock av samma material. Den är lätt att fylla och rengöra. Salttanken rymmer salt för många regenerationer.

 

SALTINSTÄLLNING

Alla anläggningar har en variabel saltinställning, som kan justeras utan användning av verktyg. Lägsta saltinställningen är mest ekonomisk. Vid ökad saltinställning kan anläggningens kapacitet ökas, men detta innebär förhållandevis större saltförbrukning per kubikmeter avhärdat vatten.

 

GRUNDKAPACITET

Den mängd råvatten, som kan avhärdas mellan två regenerationer, beror på vattnets hårdhetsgrad och saltförbrukningen per regeneration. De angivna grundkapaciteterna anger den mängd råvatten aven hårdhetsgrad (1 °dH), som kan avhärdas per regeneration. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets hårdhetsgrad.

 

FLÖDE OCH KAPACITET

 

 

 

 

MODUL

FLÖDE

TRYCKFALL

 

GRUNDKAPACITET

 

 

 

 

Minimum

Saltförbruk.

medium

Saltförb.

 

m'/h

bar

m3 il 1°dH

kg NaCI

m3 il 1°dH

kg NaC

SMH 360

6

1,1

300

10

360

15

SMH 600

9

1,2

450

15

544

23

SMH 900

13

1,1

750

25

900

38

SMH 1200

16

1,1

975

33

1170

49

SMH 1800

20

1,2

1500

50

1800

75

SMH 2000

20

1,4

2100

70

2520

105

SML 1200

20

0,9

975

33

1170

49

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.